Liwwadster Rondje Sloeproei Wedstrijd Leeuwarden Friesland

Wedstrijdreglement van sloeproei wedstrijd ’t Liwwadster Rondje

Update: 01-07-2022

Algemeen

 1. De deelnemers gaan, naast dit reglement, akkoord met de Privacy Policy van Organisatie ’t Liwwadster Rondje.
 2. De deelnemers verklaren zich bekend te zijn met dit reglement, het technisch- en wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN), het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en bijbehorende onderwerpen bij inschrijving.
 3. Deelname is op eigen risico. De organisatie aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van sloep, inventaris, vervoersmiddel (auto, busje, trailer of elke andere vorm van vervoer), persoonlijke eigendommen en elke andere vorm van eigendom. Ook persoonlijk letsel is ten alle tijden het eigen risico van de deelnemer.
 4. In alle gevallen waarin dit reglement, het technisch- en wedstrijdreglement van de FSN of het BPR niet voorziet beslist de wedstrijdleiding van de organisatie.
 5. Elke sloep/deelnemer is verplicht zich te verzekeren tegen ongevallen en schade aan sloep, eigen persoon of derden. Dit dient minimaal een WA-verzekering te zijn.
 6. Voorafgaand en tijdens de wedstrijd is het voor deelnemers (roeiers en stuurlieden) verboden alcohol te gebruiken. Tijdens het gehele evenement is drugs verboden.
 7. Op de evenementlocaties is het nuttigen van eigen meegenomen (alcoholische) dranken niet toegestaan.
 8. Glas- en blikwerk is ten strengste verboden op de evenementlocaties
 9. Tijdens het gehele evenement dient elke deelnemer elk soort van instructie van organisatie (wedstrijdleiders, controleposten op de wal of in bootjes, tijdswaarneming en elk ander persoon van de organisatie), politie(vaartuigen), havendienst, reddingsbrigade en EHBO-personeel ten alle tijden op te volgen. Het niet volgen van instructies kan een strafvermogen of diskwalificatie tot gevolg hebben.
 10. De organisatie heeft het recht om voorafgaand aan de wedstrijd de route te wijzigen, de wedstrijd uit te stellen of de wedstrijd te annuleren. Mocht de organisatie hiertoe beslissen, dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
 11. Indien een team zich meer dan 7 dagen voor de wedstrijd afmeldt, vind restitutie van het inschrijfgeld plaats minus de gemaakte kosten voor de betaling.
 12. Wanneer een team zich binnen 7 dagen voor de wedstrijd afmeldt vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 13. Het is niet toegestaan de natuur of andermans eigendommen te beschadigen. Afval dient gedeponeerd te worden op de daarvoor aangewezen plekken.
 14. De organisatie kan op elk moment een sloep, team of persoon van deelname van de wedstrijd uitsluiten. Reden hiervoor wordt direct mondeling medegedeeld. Een schriftelijke uitsluiting zal binnen 14 dagen na de wedstrijd worden toegezonden aan de contactpersoon van de desbetreffende deelnemer/sloep.
 15. Alcoholhoudende dranken worden alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar. Bezoekers zijn verplicht zich te legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht.
 16. Slag en/of stootwapens of op wapens gelijkende, alsmede aanstootgevende voorwerpen zijn niet toegestaan.
 17. Bezoekers die opzettelijk vernielingen aanrichten moeten de aangerichte schade vergoeden en kunnen door de beveiliging en/of organisatie overgedragen worden aan de politie.
 18. Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen, of voor overlast zorgen, in welke vorm dan ook, worden door de beveiliging en/of organisatie verwijderd van het evenement.
 19. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (in de ruimste zin van het woord) zonder opgave van redenen niet toe te laten op het terrein.
 20. Bezoekers geven bij binnenkomst toestemming aan de organisatie om gemaakte opnames (foto en film) te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor uitsluitend PR- en promotiedoeleinden voor het evenement. Dit is overeenkomstig met de Privacy Policy van Organisatie ’t Liwwadster Rondje.

Kranen en parkeren

 1. Het kranen gebeurt volgens de van tevoren kenbaar gemaakte kraanlijst. Voor het kranen wordt de sloep op de aangegeven tijd verwacht bij de kraanlocatie. Zorg ervoor dat de openbare weg ten alle tijden vrij blijft.
 2. Bij aankomst op de locatie van het kranen dienen alle aanwijzingen van kraanpersoneel en organisatie opgevolgd te worden. Het niet volgen van aanwijzingen kan tot diskwalificatie leiden.
 3. Het kranen van de sloep gebeurt op eigen risico. De organisatie aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Het is verboden om met eigen hijsmiddelen de sloep te water te laten.
 5. Tijdens het kranen van een sloep is het verboden voor iedereen om zich in de sloep of binnen de draaicirkel van de kraan te bevinden.
 6. Het parkeren gebeurt op aanwijzing van de organisatie. Bij het parkeren dient duidelijk de sloepnaam, contactpersoon en het telefoonnummer achtergelaten te worden op het dashboard. Dit in verband met calamiteiten.
 7. De organisatie, alsmede de FSN, heeft het recht om elke deelnemende sloep te wegen tijdens het kranen. Mocht de sloep tijdens het kranen gewogen worden, dan wordt dit voor het kranen kenbaar gemaakt aan de stuurman behorende bij de sloep.

Voorafgaand aan de wedstrijd

 1. Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de geldende reglementen, inclusief het wedstrijdreglement van ’t Liwwadster Rondje, het technisch- en wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) en het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). Als bewijs hiervan wordt gebruik gemaakt van een handtekeninglijst. Bij het zetten van de handtekening gaat het team akkoord met alle bovengenoemde reglementen en zal zich tot zijn beste kunnen inzetten deze reglementen na te leven.
 2. De handtekening wordt gezet bij het afhalen van de reflecterende hesjes met startnummer en de routekaart.
 3. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt bij de aanmelding van de sloep het reflecterend hesje met startnummer, routeinformatie en een programmaboekje uitgereikt aan de stuurman van de sloep. Na de wedstrijd dient het hesje weer ingeleverd te worden. Na inlevering wordt de borg (á €10,00) contant terugbetaald aan de stuurman.
 4. De veiligheidsmiddelen genoemd in het technisch- en wedstrijdreglement van de FSN dienen aanwezig te zijn in de sloep. Dit dient ook in de juiste hoeveelheid te zijn.
 5. De organisatie, alsmede de FSN, heeft het recht een controle van de veiligheidsmiddelen van de sloep uit te voeren conform het technisch- en wedstrijdreglement van de FSN. Mocht een sloep de veiligheidsmiddelen niet in orde hebben, dan heeft de organisatie het recht de sloep niet te laten deelnemen aan ’t Liwwadster Rondje. Mocht deze beslissing genomen worden, dan heeft het team geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
 6. Voorafgaand aan de wedstrijd dient de stuurman het reflecterend hesje met het startnummer goed zichtbaar over andere kleding te dragen. Het hesje dient de gehele wedstrijd duidelijk zichtbaar gedragen te worden in verband met zichtbare en niet zichtbare controleposten. Mocht dit hesje niet goed zichtbaar gedragen worden, dan kan de organisatie tot diskwalificatie besluiten.
 7. De indeling van de startlijst is naar inzicht van de organisatie gebeurd. Het indelen van de start gebeurt aan de hand van het meest recente sloepenregister. Sloepen waarbij de sleepwaarden onjuist, ongeldig of verlopen zijn doen alleen buiten mededinging mee aan ‘t Liwwadster Rondje.

Tijdens de wedstrijd

 1. Tijdens de hele wedstrijd is het BPR van kracht. Dit betekend dat schepen komend van stuurboord altijd voorrang hebben, de oplopende sloep moet uitwijken en dat vrachtverkeer voorrang heeft op de sloepen. Bij het niet naleven van de reglementen heeft de organisatie het recht een sloep een sanctie op te leggen of te diskwalificeren.
 2. Alle sloepen dienen uiterlijk een half uur voor de start aanwezig te zijn ACHTER de startlijn. Warm roeien gebeurt ACHTER de startlijn tussen de Greunsbrug en de startlijn op de Wide Greons.
 3. De start is op de Wide Greons in de richting van het van Harinxmakanaal. De startlijn is aangegeven met boeien.
 4. Elke 1 minuut starten er 3 sloepen. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de organisatie. Hierbij moet de sloep stilliggen op of achter de startlijn. Wanneer de sloep een positie voor de startlijn heeft tijdens de start wordt een straf van 5 watt gehanteerd.
 5. Wanneer er zich een vertraging in de start voordoet zullen de tijden van alle volgende teams gecorrigeerd worden aan de hand van de werkelijk gestarte tijd.
 6. Mocht een sloep te laat voor de start verschijnen, dan zal deze aan het einde van het deelnemersveld starten.
 7. Alle sloepen volgen de exact voorgeschreven route. Langs de route zijn verschillende zichtbare en onzichtbare controleposten ingericht. Voor elke keer dat een sloep de voorgeschreven route niet volgt wordt 5 watt strafvermogen gegeven. Als een sloep niet langs een controlepost komt, dan zal deze gediskwalificeerd worden.
 8. Tijdens de gehele route dient zo veel mogelijk stuurboord wal gehouden te worden. Op het van Harinxmakanaal wordt gecontroleerd en gehandhaafd of de deelnemers stuurboord wal houdt. De organisatie vindt dit een grote overtreding en om deze reden wordt hiervoor 10 watt straf gerekend.
 9. Tijdens de wedstrijd kan oplopen soms smal en krap worden. Hierbij wordt begrip gevraagd van alle stuurlieden. Hierbij wordt goed zeemanschap en sportiviteit verwacht van alle roeiers en stuurlieden. Bij bruggen en smalle punten heeft de sloep met het lagere startnummer voorrang.
 10. Hulp, in welke vorm dan ook, is ten alle tijden uitgesloten en heeft altijd diskwalificatie tot gevolg.
 11. Tijdens de wedstrijd is maximaal 1 wisselroeier toegestaan. Er mag niet via de wal gewisseld worden. De wisselroeier is vanaf de start aan boord van de sloep en mag ook pas na de finish weer van boord gaan.
 12. Volgboten zijn ten strengste verboden. Wordt een volgboot waargenomen, dan kan de organisatie besluiten tot diskwalificatie.
 13. Elke vorm van ongevallen of verwondingen worden direct aan de organisatie doorgegeven via het telefoonnummer van de wedstrijdleider aangegeven op de routekaart. De wedstrijdleider zal hierbij altijd vragen om het startnummer, de sloepnaam, de aard van het ongeval of de verwonding, de locatie (aan de hand van het patroon op de routekaart) en wat voor soort hulp (indien onduidelijk) er noodzakelijk is. Hierna zal de wedstrijdleider hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance en reddingsbrigade) inschakelen. Van de sloep wordt verwacht de instructies van de wedstrijdleider op te volgen.
 14. Het is tijdens de wedstrijd toegestaan met een club, nationale of schoolvlag te varen. De vlag dient voorzien te zijn van een uitneembare vlaggenstok in verband met de lage bruggen op de route.
 15. De maximale hoogte boven de waterlijn van elke sloep bedraagt 1,25 meter. Dit in verband met de lage bruggen op de route.

Na de wedstrijd

 1. Alleen vrije kade aangewezen door de organisatie mag gebruikt worden om aan te meren.
 2. Het reflecterend hesje en de routekaart kunnen na de wedstrijd ingeleverd worden in de wedstrijdtent. Bij het niet inleveren wordt de borg van €10,00 niet gerestitueerd
 3. Indien een sloep een protest in wil dienen dan kan dit bij directe betaling van 25 euro per protest bij de wedstrijdleiding in de wedstrijdtent. Protest indienen kan tot 30 minuten na de laatste finish. Wanneer het protest door de organisatie gegrond wordt bevonden zal het bovengenoemde bedrag gerestitueerd worden en kan een sanctie uitgedeeld worden aan de sloep in kwestie. De organisatie heeft het recht protesten binnen 7 dagen na de wedstrijd behandelen.
 4. Indien de sloep geen protest in wil dienen kan een melding gemaakt worden. Meldingen worden gerapporteerd in de eigen administratie en doorgegeven aan de FSN. Dit is kosteloos.
 5. Sancties kunnen ook worden uitgedeeld zonder protest.
 6. Op de wedstrijddag zal een tijdelijke uitslag gegeven worden. Aan de hand van deze uitslag wordt een prijsuitreiking gedaan. 7 dagen na de wedstrijd zal een definitieve uitslag ontstaan. Deze kan onderhevig zijn aan later gegeven sancties of diskwalificaties. De uitslagen worden berekend aan de hand van het meest recente sloepenregister en met behulp van het FSNUitslag! Programma.

Links:
Privacy Policy

Liwwadsterrondje@gmail.com